Luk

Stafet For Livet

Opdateret 9. oktober 

Se under menupunktet Generelt om corona.

Retningslinje for brug af ansigtsværnemidler (maske eller visir) 

Der er 28.09.2020 kommet ændrede ’Retningslinjer for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om COVID-19’, som gælder for Sundheds- og ældreområdet, samt visse dele af Socialområdet. Disse trådte i kraft 1. oktober 2020 og restriktionerne er forlænget til 31. oktober 2020:

Nedenfor er uddrag af retningslinjerne:

Anvendelse af ansigtsværnemidler anbefales i følgende situationer:

1. Personale og patienter/borgere anvender ansigtsværnemidler ved omsorgs-, pleje-, støtte-, undersøgelses- og behandlingsopgaver mv., og hvor der ikke kan holdes en afstand på minimum 1 meter mellem personale og patient/borger og 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten/borgeren er i øget risiko.

2. Pårørende til patienter eller borgere anvender ansigtsværnemidler, når de under besøg hos en pårørende, på fx plejehjem eller sygehus, ikke kan holde afstand, fx fordi der er behov for pleje eller omsorg, med det formål at beskytte personen mod eventuel smitte.

3. Sundhedsstyrelsen finder ikke, at der er behov for en anbefaling om, at alt personale, patienter, borgere og pårørende generelt og til hver en tid skal anvende ansigtsværnemidler. Der kan dog være forhold i fx en almen praksis, sygehusambulatorie eller på plejehjem der gør, at der er øget risiko for smitte, fx hvis fysiske rammer generelt vanskeliggør, at der holdes afstand, eller der er andre forhold, der øger risikoen for smittespredning.

Anbefalingerne indføres som følge af COVID-19-epidemien og den aktuelle smitteudvikling i landet. Anbefalingerne er midlertidig gældende så længe, vi har en epidemi med udbredt risiko for smittespredning og vil blive revideret, hvis situationen ændrer sig og ophæves, når de ikke længere er relevante.

Afstand, korrekt håndhygiejne samt rengøring af kontaktpunkter er de vigtigste tiltag til at hindre smitte fra personer uden symptomer eller mistanke om smitte, da smitte i denne sammenhæng primært antages at ske via kontaktsmitte. Værnemidler, fx masker, mundbind og heldækkende ansigtsvisir, er dog ved korrekt brug en ekstra beskyttelse til at forebygge smittespredning via dråbesmitte i situationer, hvor der ikke kan holdes afstand, men er ikke i sig selv nok til at forebygge smitte. Værnemidler er således et supplement til afstand og kan ikke erstatte de øvrige anbefalinger.

Da vi ikke - med de udvidede kriterier for personer i øget risiko ved Covid-19 – reelt har mulighed for at differentiere mellem brugere, som er i øget risiko og brugere som ikke er, når de kommer i rådgivningen, må vi anvende et forsigtighedsprincip. Anbefalingen om at ’personale og patienter/borgere anvender ansigtsværnemidler… hvor der ikke kan holdes… 2 meters afstand, hvis man ved, at patienten/borger er i øget risiko’, betyder således at: 

1. I gående og stående situationer hvor brugere færdes og hvor vi ikke kan opretholde 2m. reglen, skal medarbejdere, frivillige og brugere anvende ansigtsværnemidler.

2. I situationer hvor man sidder ned og afstandsreglerne overholdes (2 m for personer i øget risiko ved Covid-19 og 1 m for alle andre), benyttes ansigtsværnemidler ikke.

3. I grupper med deltagere i øget risiko ved Covid-19 og/eller hvor der indgår fysisk aktivitet o.l. og hvor deltagerne ikke sidder ned, skal ansigtsværnemidler overvejes. Eventuelt kan holdene deles op i mindre grupper.

I praksis fortolkes anbefalingen på samme måde, som kravet om mundbind i forbindelse med restaurant og cafébesøg, således at man i gående og stående situationer anvender mundbind, men kan tage det af når man sidder ned, hvis man øvrigt overholder retningslinjer for afstand og hygiejne.

Disse ovenstående retningslinjer om ansigtsværnemidler træder i kraft torsdag d. 1. oktober.

Nyt om stafetterne

Der er nu, i begrænset omfang og med særlig opmærksomhed på corona-relaterede forhold, mulighed for at afholde fysiske stafetter. Nedenfor har vi sammenfattet retningslinjer i forbindelse med planlægning og afholdelse af stafetter i efteråret 2020. Se også stafetforlivet.dk eller i stafet-appen.

Ved spørgsmål til Stafet For Livet, kan man kontakte sin lokale konsulent eller skrive til stafetforlivet@cancer.dk eller ringe på tlf. 35 25 75 03.

Deltagerantal, plads mv.:

I forhold til et Stafet For Livet-arrangement skal vi sikre, at vi på intet tidspunkt i forløbet har mere end 50 personer på pladsen/stedet samtidigt.

I Stafet For Livet har vi med kræftsyge at gøre, der er i risikogruppen. Det skal derfor sikres, at der på alle tider skal være en afstand på min. 2 meter mellem dem, der er på pladsen. I praksis indebærer det ved planlægningen af en stafet, at der skal være minimum 4 kvm til rådighed pr. deltager, dog undtaget toiletter, boder mv., der skal afsættes plads til oveni. Ligeledes skal vi lave markering/skiltning, som kendes fra forretninger mv., ved ventesteder, f.eks. til toiletvogne, boder mv. til sikring af, at der er afstand mellem dem, der står i kø og venter.

Hygiejne:

Vi skal sikre, at der altid er håndsprit ved toiletvogne, boder mv., og vi skal have mundbind medbragt i kasse, så deltagere, der ønsker det, kan få et mundbind. Betaling skal så vidt muligt ske uden brug af kontanter. Borde og stole skal sprittes jævnligt af, hygiejneniveauet skal være højt (toiletter rengøres jævnligt mv.). Ved skiltning på pladsen skal der opfordres til, at folk, der måtte have symptomer på feber, hoste mv., ikke deltager.

Registrering af deltagere:

Vi laver en registrering af, hvem der deltager. Registreringen begrænses til navn og tlf/mail på de pågældende. I forbindelse med registreringen anfører vi, at det alene gøres sikkerhedsmæssigt, af hensyn til at kunne kontakte dem, hvis der konstateres corona/covid-19. Deltagerliste gemmes i tre måneder, hvorefter den destrueres/slettes.

Opfølgning ved konstateret smitte:

Hvis vi i Kræftens Bekæmpelse får oplysning om, at en eller flere deltagere i en stafet har været smittet med coronavirus (covid-19), sørger den pågældende stafetkonsulent for, at der med det samme gives besked til alle de registrerede deltagere i stafetten, herunder ansatte og frivillige, med opfordring til at lade sig teste. Navnet på den smittede oplyses ikke, kun at der er tale om en deltager, der har været smittet, mens stafetten foregik. Kontakt til deltagere i stafetten kan enten ske af ansatte i Kræftens Bekæmpelse, eller opringning/mailudsendelse kan foretages af frivillige i stafetten efter aftale med stafetkonsulenten.