Luk

Ny rapport: Når noget går galt i sundhedsvæsenet

Ny rapport sætter fokus på, hvordan det bør håndteres, når noget ikke er gået som det skal under udredning eller behandling. Hurtig dialog er vejen frem - ellers risikerer man, at patienten og de pårørende mister tilliden til sundhedsvæsenet, hvilket skaber ekstra utryghed og angst i en situation, hvor patienten i forvejen er under pres.

28. april 2022
IB LINDSTRØM, PATIENTSTØTTE OG FRIVILLIG INDSATS

En netop offentliggjort konsensusrapport, 'Den gode samtale når noget går galt i sundhedsvæsenet', sætter fokus på, hvor svært det kan være at tale om, at noget er gået galt under behandlingen, rehabiliteringen eller plejen. Det er svært for de sundhedsansatte at kommunikere om og det er svært for de berørte patienter og pårørende.  

Rapporten peger på, at det er afgørende, at man straks starter dialog om de hændelser, som skaber utryghed eller misstemning mellem borger og sundhedsvæsen. Men selvom det synes indlysende, at der skal tales om det, der går galt, er det langt fra så nemt.  

Grib ind med det samme
For nogle ansatte i sundhedsvæsenet vil kommunikation om hændelser og fejl være uønsket, fordi det indebærer en erkendelse af det hændte og dermed også en risiko for sanktioner. Men åben og respektfuld kommunikation er som nævnt nødvendig. Og som udgangspunkt er det sundhedsvæsenets opgave at indlede en samtale om fejl, skader og andre hændelser. For patienter og pårørende vil det i en presset situation være en meget svær dialog at påbegynde. Det forhold vender vi tilbage til. 

Ansvaret er først og fremmest er sundhedsvæsenets. Og derfor skal ledelsen sikre, at ansatte i sundhedsvæsenet, sygehuse, kommuner m.v. uddannes til at gribe ind før tingene vokser sig store og man står med frustrerede medarbejdere, patienter og pårørende. Et af de tiltag som sundhedsvæsenet nu opfordres til at igangsætte på baggrund af rapporten er blandt andet læringsmateriale til ledere og de sundhedsfaglige medarbejdere.

Alle ansatte skal mærke, at et grundelement i et moderne sundhedsvæsen er åben og respektfuld kommunikation mellem sundhedspersonale og patienter og pårørende, samt at sundhedsindsatsen skal leveres sikkert og effektivt samtidig med at patientens tryghed og oplevelse af at blive lyttet til, understøttes. Herunder at der er ledelsesmæssig opbakning til at det prioriteres, at utilsigtede hændelser straks tages op med patienten. Og den enkelte sundhedsperson skal have den nødvendige støtte i den proces.

Samtidigt skal de erfaringer, der drages rundt om på sygehusafdelinger og i kommuner m.v. bruges som et grundlag for at etablere en ny og bedre praksis i forbindelse med, at "noget går galt”.

Patienter og pårørende på banen 
Rapporten 'Den gode samtale når noget går galt i sundhedsvæsenet' er lavet i et samarbejde mellem aktører i sundhedsvæsenet og patient- og pårørendeambassadører. Det er nemlig ikke kun kræftpatienter som oplever disse situationer.

Patienterne og deres pårørende har om nogen en interesse i, at fejl og hændelser ikke får lov at stå som elefanten i rummet, som ingen tør tale om eller vil lytte til. Tryghed og tillid til sundhedsvæsenet forsvinder på den måde. Mistillid, angst og utryghed er der allermindst brug for når man som patient behandles, genoptrænes, plejes m.v.

Det er langt fra  en let samtale at indlede som patient eller pårørende. Og det er som sagt heller ikke patientens opgave, for det må forventes, at de sundhedsprofessionelle som – forudsat de har kendskab til problemstillingen - tager initiativet, når noget utilsigtet er sket. Men sådan går det ikke altid.

Derfor skal patienter og pårørende opleve, at de mødes med respekt og bliver lyttet til, hvis de udtrykker undring eller bekymringer, eller hvis de synes noget er gået galt. De kan forvente, at der tages en samtale om det hændte. Og når de tager kontakt, skal det ske med en forventning om, at systemet/sundhedspersonen forsøger at opklare situationen og handle på henvendelsen.

Den læring som sundhedsvæsenet nu gennemgår skal sikre, at det også bliver sådan.

Sammen andre patientorganisationer
Kræftens Bekæmpelse vil med udgangspunkt i rapporten arbejde sammen med Danske Patienter og andre patientorganisationer om et fremstød, som kan hjælpe patienter og pårørende med at tage den første kontakt, hvis de selv er blevet opmærksomme på, at noget er gået galt, eller på vej til at gå galt.

Det sker i erkendelse af, at patienter og pårørendes oplevelser ikke altid ses af sundhedspersonerne, hvorfor patienter og pårørende nogen gange må tage initiativ til , at dialogen igangsættes. Sundhedsvæsenet skal stå til rådighed, hvis pa­tienten søger afklaring på en hændelse, fejl eller skade i forbindelse med sit behandling, rehabilitering eller plejeforløb.

I den kommende tid vil patientforeningerne drøfte, hvordan man bedst får patienter og pårørende klædt på til at tage fat i sundhedsvæsenet, når noget går galt. Indsatsen målrettet patienter og pårørende skal booste/være et supplement til Dansk Selskab for Patientsikkerheds tiltag på området.

Der er allerede lavet pjecen 'Bliv klar til den gode samtale, når noget går galt i sundhedsvæsnet', som kan læses her