Luk

Sager der ønskes behandlet

Her kan du læse om, hvordan du sender forslag til drøftelse. Deadline for modtagelse er den 27. april.

Indkomne forslag

Under punktet ”Indkomne forslag” drøfter repræsentantskabet de sager, som repræsentantskabets medlemmer, præsidiet eller hovedbestyrelsen ønsker at få drøftet.

Forslag kan være ændringsforslag til Kræftens Bekæmpelses vedtægter eller øvrige forslag, man ønsker behandlet. Ethvert medlem af repræsentantskabet kan ønske at få drøftet et bestemt emne.

Vedtagelse af forslag

Forslag til vedtægterne skal vedtages af 2/3 flertal. Det betyder, at to tredjedele af de afgivne stemmer skal være for forslaget. I modsat fald bliver det ikke vedtaget.

Øvrige forslag skal vedtages med almindelig stemmeflerhed. Det betyder, at halvdelen af de afgivne stemmer + 1 stemme skal være for forslaget. I modsat fald bliver det ikke vedtaget.

Forslag sendes til

Afdelingschef Charlotte Gerhauge på gerhauge@cancer.dk

Forslag skal være modtaget senest den 27. april.

Andet

Det er også muligt at nævne emner under dagsordenens sidste punkt ”Eventuelt”.

Her kan forslag dog ikke vedtages.