Luk

Dagsorden

1) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse.
2) Fremlæggelse af det reviderede og af hovedbestyrelsen indstillede årsregnskab
til godkendelse.
3) Drøftelse og godkendelse af Kræftens Bekæmpelses langsigtede mål og planer
herunder planer for lokalforeninger og regionsudvalg
4) Fastsættelse af medlemskontingent for enkeltpersoner og familier for det følgende regnskabsår
5) Valg til repræsentantskabets præsidium.
6) Valg til hovedbestyrelsen.
7) Valg af revisor.
8) Behandling af sager, som præsidiet eller hovedbestyrelsen ønsker behandlet, eller som mindst 4 uger forud er anmeldt af et medlem af repræsentantskabet.


Anmeldelsen skal ske skriftligt til formanden for Kræftens Bekæmpelse.