Luk

PRO på dagsordenen i KB’s udvalg i Region Hovedstaden

Regeringen, KL og Danske Regioner har fra 2016 igangsat at brugen af patientrapporterede oplysninger (PRO) udbredes til alle dele af sundhedsvæsenet. Allerede nu er regionerne i gang med udbrede brugen af PRO for prostatakræft og brystkræft.
Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg i Region Hovedstaden har i den forbindelse spurgt regionen om:
Hvad har Region Hovedstaden gjort for at indføre systematisk brug af PRO i daglig praksis på sygehusene? Og hvad gør Region Hovedstaden i forhold til at udbrede brugen af PRO i opfølgningen for kræftpatienter generelt?

30. januar 2018
Camilla Hassing Grønbæk

Patienten skal inddrages bedre i eget forløb
Flere og flere kræftpatienter efterspørger indflydelse på deres eget forløb. Særligt i opfølgningen er det vigtigt, at der er et reelt fokus på bivirkninger og senfølger såvel som patientens ønsker og behov for rehabilitering, psykosocial støtte og palliation. Ved systematisk at bruge PRO kan både kræftbehandlingen og opfølgningsforløbet forbedres.

PRO er oplysninger om helbred og livskvalitet, der kommer direkte fra patienterne selv. Typisk udfylder patien­terne et digitalt spørgeskema om f.eks. gener, livskvalitet og senfølger efter et behandlings­forløb. Skemaerne udfyldes som regel hjemmefra og typisk flere gange i forløbet. Disse oplysninger kan lægen eller sygeplejersken bruge til at følge patientens sygdomsudvikling og problemområder tættere og mere systematisk, og de får derved mulighed for at målrette indsatsen, så den passer til den enkelte patients behov. Er der behov for at ændre i medicinen? Har patienten behov for en konsultation? Eller har patienten det så godt, at det ikke er nødvendigt at tage turen til kontrol på sygehuset?

PRO giver således patienterne mulighed for, i det omfang de selv ønsker det, at få større indflydelse på deres eget forløb. Samtidig undgår de at bruge unødig tid på at gå til kontrol og i stedet kun tage på sygehuset, når det er nødvendigt.

I november 2017 mødtes Regionsudvalget i Hovedstaden for at sætte fokus på forbedret opfølgning for kræftpatienter. Udvalget havde inviteret programleder Camilla Hassing Grønbæk fra Kræftens Bekæmpelses afdeling Dokumentation & Kvalitet, som holdt oplæg om PRO-området til inspiration for regionsudvalgets videre arbejde med opfølgningsprogrammerne.

Regionsudvalget Hovedstaden stiller spørgsmål til regionen
Blandt andet på baggrund af Camilla Hassings oplæg har regionsudvalget i Region Hovedstaden valgt at fremsende et brev til regionen, hvori de spørger om:

  • Hvad er status på indførelsen af systematisk brug af PRO i opfølgningsprogrammerne?
  • Hvad har Regionen gjort i forhold til at indføre systematisk brug af PRO i opfølgningsprogrammet for prostatakræft?


Brevet blev fremsendt for nogle uger siden og regionsudvalget ser frem til regionens svar og håber på længere sigt at få en dialog med regionen om mulighederne og udfordringerne i forhold til PRO.

Landsdækkende implementering af PRO er i gang
Regionerne i gang med at indføre PRO i opfølgningen for prostatakræftpatienter på landets sygehuse. Det sker i regi af Økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner samt i opfølgningsprogrammet for prostatakræft. Herudover skal PRO udbredes i medicinsk kræftbehandling til kvinder med brystkræft. Regionerne i Vestdanmark startede implementeringen i midten af 2017, og i Østdanmark går man i gang i år. Arbejdet løber frem mod udgangen af 2019. Her er en vellykket implementeringsproces afgørende for, at patienterne oplever reel inddragelse med PRO, og at fokus er på den enkelte patients behov og ønsker.

Kontakt
Ved spørgsmål om PRO, kontakt programleder Camilla Hassing Grønbæk, Kræftens Bekæmpelse, på telefon 3525 7329 eller mail camhg@cancer.dk.

Ved spørgsmål om Regionsudvalget i Regions Hovedstadens arbejde med PRO, kontakt da områdekonsulent Rikke Holm, Kræftens Bekæmpelse, på telefon 3076 5974, Mail rikkeh@cancer.dk.
 

Denne artikel er en del af RegionsudvalgsNyt, februar 2018