Luk

Frivillige rejser kræftpolitiske mærkesager i høringssvar

Senfølger, forebyggelse, børn som pårørende, og ulighed i sundhed. Det er bare nogle af de mærkesager, som frivillige sætter fokus på i høringssvar til de kommende sundhedsaftaler.

7. september 2023
SIGNE HØJGAARD; PATIENTSTØTTE OG FRIVILLIG INDSATS

I alle landets regioner har frivillige fra Kræftens Bekæmpelses fem regionsudvalg skrevet høringssvar til udkastene til de kommende sundhedsaftaler. Aftalerne, som bliver indgået mellem kommuner og regioner, herunder de praktiserende læger, løber i fire år og træder i kraft i 2024.

Udkastene til sundhedsaftalerne er forskellige fra region til region, og det afspejler sig også i høringssvarene fra Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg.

Et sammenhængende sundhedsvæsen
Et af de emner, som går igen i flere af høringssvarene, er et mere sammenhængende sundhedsvæsen, som sætter patienter og pårørende før systemet. I Region Midt skriver de frivillige fra Kræftens Bekæmpelse blandt andet:

- Der er i det midtjyske sundhedsvæsen et grundlæggende behov for, at Sundhedsaftalen adresserer et stærkere fokus på, at det er patienterne, som skal opleve nærhed, større sammenhæng og tilgængelighed i behandlingen.

Regionsudvalget bemærker i høringssvaret, at ordninger som patientansvarlig læge og kommunernes koordinatorer ikke er nævnt, selvom det netop vil kunne bruges som  konkrete greb til at skabe et tilgængeligt og ikke mindst sammenhængende sundhedsvæsen.

Senfølger i fokus
Et andet emne, der optager frivillige i flere områder er senfølger, hvor flere høringssvar netop også peger på bedre sammenhæng i sundhedsvæsnet som en del af løsningen for patienter med senfølger.

Kræftens Bekæmpelses frivillige i Region Hovedstaden skriver, at meget få ved, hvor de kan få hjælp, og de oplever at blive sendt frem og tilbage mellem den praktiserende læge og hospitalsafdelingen. Regionsudvalgets frivillige peger på, at det også handler om at undgå genindlæggelser:

- Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at regionen skal sikre én tydeligere indgang for patienterne til hjælp til senfølger ved f.eks. at etablere generelle senfølgeklinikker. Til dato har Region Hovedstaden ikke en senfølgeklinik, hvor borgerne kan henvende sig og blive undersøgt og diagnosticeret med henblik på en behandling, som er målrettet senfølger efter den kræftsygdom, de har haft, står der. 

I Region Nord peger de frivillige ligeledes på behovet for særlige indsatser for borgere med senfølger efter alvorlig sygdom.

- Der er de senere år kommet mange nye initiativer målrettet patienter med senfølger, men der er behov for en systematisk og tværsektoriel indsats, står der blandt andet.

Ulighed i sundhed bekymrer flere
Et emne, som optager frivillige mange steder i landet, er ulighed i sundhed. I høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelses frivillige i Region Syd påpeges det, at ikke alle patienter får gavn af de gode muligheder og løsninger, der allerede er i vores sundhedsvæsen.

- I kræftforløbet ved vi, at der er ulighed i alle faser fra forebyggelse, diagnosticering, behandling og efterforløbet. Det skal vi turde gøre noget ved. Vi kan derfor kun bakke op om den overordnede vision om at skabe mere ulighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. At nå den vision kræver mod. Mod til at tænke nyt og anderledes og mod til at behandle folk forskelligt for at behandle alle ens, står der i høringssvaret.

I Region Sjælland rejser frivillige ligeledes deres bekymring for ulighed i sundhed:

- Som jer, er vi også bekymret for den store ulighed, demografiske udvikling, de socioøkonomiske faktorer samt de kapacitets- og rekrutteringsproblemer, som er eksisterende i sundhedsvæsnet i vores region. Vi håber, at sundhedsaftalens vision og værdier; Fælles om borgeren om bedre sundhed” vil kunne være en del af løsningen på de sundhedsfaglige udfordringer og tænker, at intentionerne, når de udføres i praksis, vil være til gavn for patienter og pårørende,” står der blandt andet i høringssvaret.

Fokus på forebyggelse af kræft
I Region Syd er de frivillige ligesom flere andre steder i landet optaget af forebyggelse af kræft. De frivillige peger blandt andet på, at de danske unge drikker for tidligt og for meget alkohol og har en ærgerlig europarekord i fuldskab.

- Derfor er der behov for at få skabt en kultur, hvor alkohol fylder mindre i de unges sociale fællesskaber, og hvor alkohol ikke er omdrejningspunktet til festerne. Vi opfordrer til, at regionen og kommunerne indenfor dette område udnytter de gode erfaringer for samarbejde, på tværs af region, kommuner og patienter, der er i forhold til tobaksforebyggelsen, står der i høringssvaret. 

Børn som pårørende
Børn som pårørende er ligeledes et emne, som frivillige fra flere regioner rejser i deres høringssvar. I Region Midt påpeger frivillige, at forskning viser, at børn, som har mistet en forælder i barndommen, har sværere ved at gennemføre en uddannelse. Derudover har børn, der har mistet en forælder, en forhøjet risiko for at blive indlagt med en depression og større risiko for uhensigtsmæssige mestringsstrategier i pressede situationer – for eksempel ved et højere forbrug af alkohol, rusmidler og trøstespisning, bemærker de frivillige i høringssvaret til sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midtjylland.

”Fokusset på børn som pårørende er en tidlig forebyggende indsats. Det er Kræftens Bekæmpelses klare anbefaling, at der udarbejdes en delaftale, som har et større fokus på børn og unge som pårørende på tværs af både det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt almen praksis,” står der blandt andet i høringssvaret.

Hvis du er interesseret i at læse de fem høringssvar, så skriv til Lone Holm på lho@cancer.dk og få tilsendt dokumenterne.