Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Karen Marie Dalgaard, der er på valg til hovedbestyrelsen

Karen Marie Dalgaard

Født: 1954

By: Vadum

Stilling: Pensioneret forsker, REHPA, Videncenter Rehabilitering og Palliation

Uddannelse: Sygeplejerske, cand.scient.soc., PH.D. i palliation

Tlf.: 29 35 11 90
Mail: kmdalgaard@mail.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

- Medlem Hovedbestyrelsen  fra 2021

- Næstformand Regionsudvalget, Region Nordjylland

- Frivillig gruppeleder for Efterladte + 40, Kræftrådgivningen Aalborg

Andre tillidshverv:

- Medlem af forretningsudvalg og bestyrelse for Hospice Vendsyssel

  (repræsentant for Kræftens Bekæmpelse)

- Koordinator for lokal besøgstjeneste

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

At Kræftens Bekæmpelse som patientforening fortsat vil nyde støtte og anerkendelse i befolkningen. 

At Kræftens Bekæmpelse har en stærk politisk og faglig stemme og bidrager til at initiere relevante dagsordener og tilbud til gavn for kræftramte og deres familier i det offentlige sundhedsvæsen og i eget regi. 

At tilbud til patienter med senfølger udvikles, herunder at der oprettes af regionale senfølgeklinikker.
 
At kræftramte tilbydes en palliativ indsats at høj kvalitet, dvs.

- at den palliative indsats italesættes tidligere i forløbet

- at der er tilstrækkelig kapacitet på det specialiserede palliative område mhp. at minimere ventetider og maksimere adgang

- at de eksisterende palliative teams har relevante faggrupper ansat

- at den basale palliative indsats styrkes og monitoreres

- At pårørende i mødet med sundhedsvæsenet bliver set og anerkendt som en del af patienten sygdomsforløb og selv får hjælp og støtte, de har brug for som medramte


Og fokusere på følgende tre temaer:

1. Styrkelse af tilbud til senfølgeramte

2. At pårørende (børn og voksne) inddrages i patientforløb og får støtte som medramte

3. At palliation iværksættes tidligere i forløbet og kapaciteten på det specialiserede palliative felt øges