Luk

Sager der ønskes behandlet

Indkomne forslag

Under punktet ”Indkomne forslag” drøfter repræsentantskabet de sager, som repræsentantskabets medlemmer, præsidiet eller hovedbestyrelsen ønsker at få drøftet.

Forslag kan være ændringsforslag til Kræftens Bekæmpelses vedtægter eller øvrige forslag, man ønsker behandlet. Ethvert medlem af repræsentantskabet kan ønske at få drøftet et bestemt emne.

Hvis du ønsker at få et forslag behandlet på dette års repræsentantskabsmøde, skal det være sendt til konsulent Troels Broberg Carlander på mail: tbc@cancer.dk senest lørdag den 20. april 2024

Vedtagelse af forslag

Forslag til vedtægterne skal vedtages af 2/3 flertal. Det betyder, at to tredjedele af de afgivne stemmer skal være for forslaget. I modsat fald bliver det ikke vedtaget.

Øvrige forslag skal vedtages med almindelig stemmeflerhed.